TOŻSAMOŚĆ FUNDACJI

Naszą wizją jest dążenie do stworzenia lepszego świata dla naszych czworonożnych przyjaciół. Odpowiedzialność, empatia, myślenie o potrzebach innego gatunku i spełnianie ich – pod tym wszystkim kryją się ludzie, którzy zwierzętom zgotowali taki a nie inny los.

"Ratując jednego psa, nie zmienimy świata… ale świat zmieni się dla tego jednego psa.”

Pragniemy żyć w kraju, w którym pies jest traktowany z godnością i szacunkiem. Wszak należy mu się szacunek za to, że on sam darzy nas nim bez względu na wszystko. Chcemy świata bezpiecznego, przyjaznego i sprawiedliwego dla tych, które głosu nie mają. Wciąż wierzymy w dobro człowieka, bo tylko my ludzie możemy naprawić to co psujemy. Dążenie do realizacji naszej wizji to przede wszystkim działania zmierzające ku walce z bezdomnością poprzez: kastracje i sterylizacje zwierząt właścicielskich, działania prewencyjne, walka z systemem czyli wadliwą ustawą traktującą zwierzę gorzej niż śmieci, walka z urzędami a przede wszystkim kształtowanie odpowiednich postaw nas – ludzi.

 

(komentarz: Znamy główną przyczynę bezdomności zwierząt w Polsce. I jest nią nieodpowiedzialne zachowanie ludzi. Nadmierna ilość zwierząt i łatwość ich pozyskiwania czynią je ofiarami ludzkiej pazerności i próżności.

Na zachodzie posiadanie psa wiąże się z odpowiednimi regulacjami prawnymi m.in.: obowiązek rejestracji zwierzęcia, czipowanie, podatki,  obowiązkowe szczepienia, regularne odrobaczenia, udział w szkoleniach, kastracja/sterylizacja. Dzięki czemu schroniska dla bezdomnych zwierząt w porównaniu do polskich świecą pustkami. Tam nikt nie trzyma psa na łańcuchu podczas kiedy u nas wegetacja psów na wsiach nazywana jest tradycja.

Wszystkie powyższe są egzekwowane przez Urzędy. W Polsce człowiek, który ma psa jest jego posiadaczem. Nie ma żadnych obowiązków względem niego. Ta „samowolka” doprowadza do regularnego znęcania się nad nimi, masowego mnożenia, traktowania psów jak towaru sprzedawanego „na lewo”. A w schroniskach czyli więzieniach o zaostrzonym rygorze z powodu przepełnienia i warunków w nich panujących psy cierpią. Dorzucamy do tego opieszałość urzędniczą, bezkarnych ludzi  i mamy obraz Polskiej bezdomności.

W Polsce regulacje odnośnie dobrostanu zwierząt dotyczą wyłącznie zwierząt gospodarskich. Krowa/świnia muszą być zakolczykowane, zgłoszone do odpowiednich instytucji, odbywają się regularne kontrole itp. W przypadku psów nie ma nic. Zarówno człowiek zaniedbujący i trzymający przez całe życie psa na łańcuchu jak i ten, który w chlewie trzyma setki maszyn produkcyjnych (czytaj: matki rodzące „rasowe” szczenięta) nie ma żadnych obowiązków względem tych, dzięki którym żyje.)

Jesteśmy organizacją, której prace kierują się ściśle określonymi wartościami. Do najważniejszych należą:

 • Pasja
 • Zaangażowanie i poświęcenie
 • Wiedza i doświadczenie
 • Wrażliwość
 • Profesjonalizm
 • Poufność
 • Lojalność

 

"Lepsze 10 godzin samemu w domu, niż 24 w schronisku"

Celem Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna, w zakresie:

 • humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym
 • ochrony zwierząt
 • przestrzegania praw zwierząt
 • aktywnego przeciwdziałania bezdomności zwierząt
 • ochrony środowiska i ekologii


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • współpracę z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt
 • udzielanie wsparcia placówkom niosącym pomoc bezdomnym zwierzętom
 • organizowanie spotkań w przedszkolach, szkołach, wyższych uczelniach oraz worzenie programów, seminariów i innych
 • współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, instytucjami, przedsiębiorstwami oraz osobami fizycznymi, działającymi na terenie kraju i za granicą, w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji
 • kierowanie wniosków do organów ścigania, o podjęcie czynności zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców przestępstw przeciwko prawom zwierząt oraz uczestnictwo w postępowaniach toczących się przed sądami powszechnymi
 • organizowanie, finansowanie oraz promowanie inwestycji i kampanii mających na celu zaprzestanie okrucieństwa wobec zwierząt
 • sponsorowanie programów promujących cele Fundacji w środkach masowego przekazu
 • propagowanie idei wolontariatu, organizowanie szkoleń i wspieranie działań wolontariuszy
 • udział i organizowanie pikników, festynów, koncertów o charakterze niedochodowym
 • współpracę ze środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych tematów związanych z przepisami ustawy oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt
 • prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt i środowiska
 • opiniowanie i nadzorowanie akcji wyłapywania zwierząt
 • podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dobrostanu zwierząt, do których upoważnia obowiązujące prawo
 • pomoc finansową i rzeczową dla zwierząt
 • podejmowanie działań profilaktycznych zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt